§1 Navn:
Foreningens navn er Nykøbing Sjælland Stadsorkester(NSSO), som er hjemmehørende i Odsherred Kommune.
Foreningen er stiftet den. 23. juni i 1937.

§2 Medlemskab:
Foreningen består af aktive og passive medlemmer.

Passive medlemmer er tidligere medlemmer, som med dette medlemsskab ønsker at støtte orkestret med et mindre årligt kontingent.

Andre personer, som ønsker at støtte orkestret med et mindre årligt kontingent, benævnes "Stadsorkestrets Venner".

§3 Foreningens formål og virke:
a) Foreningens formål er at uddybe interessen for den levende musik, og skabe betingelser for foreningens trivsel ved tilrettelæggelse af koncerter og lignende arrangementer. I det omfang orkestret har midler til det, kan der købes instrumenter, som medlemmerne kan låne.

b) Når medlemmer låner instrument mm. kræves det, at man tager aktiv del i såvel øveaftener som arrangementer.

c) Ved et medlems udtræden af foreningen skal alt udleveret materiel straks tilbageleveres.

d) Foreningen driver aftenskole med musikundervisning. Alle, der kan tilslutte sig foreningens formål, kan optages som medlem.

§4 Generalforsamling:
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Kun her kan man vedtage, ændre eller ophæve foreningens vedtægter.

Ordinær generalforsamling afholdes inden udgangen af februar måned. Den skal indkaldes med mindst 10 dages varsel og med minimum nedenstående dagsorden.

Revideret regnskab, budget for det kommende år, og indkomne forslag udsendes sammen med dagsordenen.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Fremlæggelse af protokol
3. Bestyrelsens beretning
4. Regnskabsaflæggelse samt fremlæggelse af budget
5. Fastsættelse af kontingent for aktive og passive medlemmer, samt orkestrets venner
6. Indkomne forslag
7. Valg til bestyrelse samt suppleanter
8. Valg af revisor og revisorsuppleanter
9. Valg til de udvalg bestyrelsen har nedsat
10. Eventuelt


Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være skriftlige og være formanden i hænde senest den 31. januar.

Alle aktive medlemmer, der har betalt kontingent er stemmeberettigede.
Passive medlemmer kan deltage i orkestrets generalforsamling, men uden stemmeret. De kan vælges til orkestrets forskellige udvalg og som revisor.

Afstemninger afgøres ved simpelt stemmeflertal og foregår ved håndsoprækning. Skriftlige afstemninger foretages, hvis dirigenten skønner det, eller på begæring af mindst 3 medlemmer.

Ændringer af vedtægter kræver stemmeflertal på 2/3 af de fremmødte.

§5 Ekstraordinær generalforsamling:
Ekstraordinær generalforsamling skal indvarsles med mindst 14 dages varsel ledsaget af en dagsorden, når 3 bestyrelsesmedlemmer ønsker det, eller når 2/3 af de til enhver tid værende aktive medlemmer skriftligt til bestyrelsen fremsætter begrundet begæring herom.

§6 Bestyrelsen:
Foreningens bestyrelse består af 5 medlemmer, valgt blandt medlemmerne for 2 år ad gangen, idet der hvert år på den ordinære generalforsamling afgår skiftevis 2(lige år) og 3(ulige år) medlemmer.

Hvert år vælges en 1. og 2. suppleant, som tiltræder ved afgang fra bestyrelsen. Suppleanten indtræder i det afgående medlems resterende valgperiode.
Der vælges 2 revisorer for 2 år ad gangen og 1 revisorsuppleant for 1 år ad gangen. De 2 revisorer afgår skiftevis i lige og ulige år.

Genvalg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan finde sted. Valgbare til bestyrelsen er alene medlemmer der er fyldt 18 år.
Bestyrelsen konstituerer sig på første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen med: Formand, næstformand, kasserer, og sekretær samt øvrige bestyrelsesmedlemmers funktion.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er tilstede. Ved stemmelighed er formand/næstformands stemme afgørende.

Bestyrelsen kan til varetagelse af den daglige drift ansætte fornødent personale og ligeledes afholde de efter dens skøn nødvendige udgifter til administration, reparation og vedligeholdelse.

Bestyrelsen har ansvar for regnskabsførelsen og opstiller årsregnskab og budget.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører forhandlingsprotokol, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

Nykøbing Sjælland Stadsorkesters bestyrelse udgør desuden bestyrelsen i stadsorkestres aftenskole.

Foreningen tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem.

§7 Regnskab:
Foreningens regnskab følger kalenderåret.
Revision af regnskaberne foretages på de af generalforsamlingen valgte revisorer.
Årsregnskabet underskrives af revisorerne og bestyrelsen.

§8 Opløsning:
Foreningen kan kun opløses, på den dertil indkaldte generalforsamling, hvor 2/3 af foreningens medlemmer er til stede og der hos de tilstedeværende er majoritet for opløsningen.

Er der ikke fremmødt et tilstrækkeligt antal medlemmer, skal der med mindst 14 dages varsel indkaldes til en ny generalforsamling, hvor opløsning så kan finde sted ved simpelt stemmeflertal.

Ved opløsning opbevarer den sidst siddende bestyrelse foreningens formue og ejendele forsvarligt i et år, og afhænder derefter værdierne på fordelagtigste måde og de indkommende midler gives til velgørende formål, såfremt der ikke forinden er dannet et nyt orkester og forening.


                                               ------------------------------------


Således vedtaget på den ordinære generalforsamling den 18. februar 2019.
Alle tidligere vedtægter og regler bortfalder samtidig.

Del siden