Opgaver og deltagere i udvalgene

Udvalgenes opgaver
Bestyrelsen er repræsenteret i de enkelte udvalg. Bestyrelsesmedlemmet i udvalget er ansvarlig for, at udvalget holder de fornødne møder og lever op til udvalgets opgaver.

 

Repertoireudvalget:
I samråd med orkestrets dirigent er det udvalgets opgave at forny og fastlægge orkestrets repertoire. Udvalget vægler hvilke numre der skal placeres  i henholdsvis koncertmappen, det hvide ringbind samt i marchhæftet og det lille koncerthæfte, som primært anvendes ved koncerter på gådaden.

Marchheftet og koncerthæftet skal blandt andet indeholde lette numre, der kan anvendes hvis besætningen er lille eller fordi lysforhold eller vejret er dårligt.

I god tid inden en koncert udarbejder udvalget et forslag til et koncertprogram. Det forelægges dirigenten, som naturligvis kan supplere med egne forslag. Dirigenten vælger herefter suverænt det repertoire, der skal spilles ud fra sit kendskab til orkestrets formåen og det publikum, der skal spilles for.

Ved valg af medlemmer til udvalget skal det tilstræbes, at så mange instrumentgrupper som muligt er repræsenteret i udvalget.

Udvalget har et tæt samarbejde med nodeudvalget.

Nodeudvalget:
Udvalgets vigtigste opgave er at holde orden i orkestrets nodearkiv. Desuden kopierer og udleverer udvalgets medlemmer noder til nyt repertoire, samt øvrige noder hvis medlemmer mangler noder.

I det omfang det er muligt lægges koncertnoderne på orkestrets hjemmeside, så medlemmer og eventuelle assistenter selv kan hende deres stemme her.

Udvalget holder oversigten over orkestret noder ajour, og udarbejder indholdsfortegnelse til koncert-mappen og det hvide ringbind med store noder. Desuden laves indholdsfortegnesle til de to små hæfter.  Blandt udvalgets medlemmer vælges en nodearkivar.

Udvalget er ansvarlige for, at nye medlemmer hurtigst muligt får deres noder.

Udvalget har et tæt samarbejde med repertoireudvalget.

Markedsførings‐ og PR‐udvalget:
Det er udvalgets opgave at stå for markedsføring af orkestret i det daglige og i forbindelse med orkestrets arrangementer. Udvalget er også ansvarlig for trykning af orkestrets folder og ajourføring af denne. 

Udvalget har et tæt samarbejde med hjemmesideudvalget. 

Hjemmesideudvalget:
Det er udvalgets opgave at sørge for at hjemmesiden altid er up to date. Udvalget arbejder sammen med Markedsførings‐ og PR‐udvalget med hensyn til det markedsføringsmæssige på siden. 

Udvalget har et tæt samarbejde med Markedsførings- og PR-udvalget. 

Rekrutterings‐ og forskoleudvalget:
Udvalgets vigtigste opgave er at søge at skaffe nye medlemmer til orkestret.  

Udvalget har også til opgave at tage godt imod nye medlemmer samt informere dem om orkestrets rutiner m.m. I det hele taget sørge for, at et nyt medlem føler sig velkommen.

Bestyrelsen 4. april 2017

Valgt til udvalgene i 2017

Bestyrelsen har nedsat følgende udvalg, hvortil der vælges deltagere på den årlige generalforsamling.  Det tilstræbes, at så mange orkestermedlemmer som muligt deltager i udvalgsarbejdet. Det anbefales derfor, at et medlem kun deltager i et udvalg.

Genvalg kan finde sted, men det er hensigtsmæssigt, at der løbende sker udskiftning i udvalgene.

Bestyrelsen udpeger et bestyrelsesmedlem til hvert udvalg.
 

Repertoireudvalget: (Udvalget består af 5-6 personer
På generalforsamlingen vælges op til 4 personer. Det skal tilstræbes, at de valgte personer repræsenterer så mange forskellige instrumentgrupper som muligt. Dirigenten er født medlem af udvalget.

Valgte: Poul Erik Johansen, Dennis Lysén, Michael Andresen og Susanne Axbøl
Dirigent: Ole Andersen
Fra bestyrelsen: Orla Møller 


Nodeudvalget: (3 personer)
På generalforsamlingen vælges 2 personer, hvoraf den ene vælges som orkestrets nodearkivar. 

Valgte: Orla Møller og Poul Erik Johansen
Fra bestyrelsen: Jannek Olsen

Markedsførings‐ og PR‐udvalget: (4 personer)
På generalforsamlingen vælges 3 personer.
Valgte: Michael Andresen og Charlotte Petersen
Fra bestyrelsen: Rud Teglers 

Rekrutterings‐ og forskoleudvalget: (4 personer)
På generalforsamlingen vælges 2 personer. Dirigenten er født medlem af udvalget.

Valgte: Dennis Lysén og Vinnie Aagesen
Dirigent: Ole Andersen
Fra bestyrelsen: Rud Teglers 

Hjemmesideudvalget: (4 personer)
På generalforsamlingen vælges 3 personer.
Valgte: Michael Andreasen, Charlotte Petersen, vakant
Fra bestyrelsen: Rud Teglers 

Bestyrelsen 4. april 2017